تقدیرنامه ها

تقدیرنامه تعاونگر برتر کشور از جانب بانک توسعه تعاون 1388

تقدیرنامه به مناسبت احراز عنوان تعاونگر نمونه و برتر کشور از جانب بانک توسعه تعاون در سال 1388

تعداد بازدید:229
دیدگاه کاربران