تقدیرنامه ها

تقدیرنامه تعاونی برتر کشور 1387

تقدیرنامه کسب عنوان تعاونی برتر بدست مبارک حضرت آیت الله شاهرودی ریاست محترم قوه قضائیه به مجتمع صنعتی رفسنجان در سال 1387

تعداد بازدید:188
دیدگاه کاربران