تقدیرنامه ها

تقدیرنامه تعاونی برتر استان کرمان 1387

موفقیت تعاونی مجتمع صنعتی رفسنجان در کسب عنوان تعاونی برتر استان کرمان در گرایش صنعتی در سال 1387

تعداد بازدید:176
دیدگاه کاربران