تاییدیه ها

عضویت بانتا، بانک مشهورترین نامهای پژوهش محور ایران، 1385

پذیرفته شدن مجتمع صنعتی رفسنجان به عضویت بانتا  (بانک مشهورترین نامهای پژوهش محور ایران) در سال 1385

تعداد بازدید:206
دیدگاه کاربران