تقدیرنامه ها

منتخب کمیته های حفاظت فنی و بهداشت کار استان کرمان در سال 1385

برگزیده شدن مجتمع صنعتی رفسنجان بعنوان کمیته منتخب نهمین گردهمایی کمیته های حفاظت فنی و بهداشت کار استان کرمان در سال 1385

تعداد بازدید:180
دیدگاه کاربران