تقدیرنامه اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی سال 1391

تقدیرنامه به پاس مساعی مجدانه و تلاش های بی شائبه مجتمع صنعتی رفسنجان در سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی از طرف اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی همزمان با هفته تعاون سال 1391

عکاس : روابط عمومی
زمان : 
محل : 
مجتمع صنعتی رفسنجانکابل رفسنجانکابل مخابرات رفسنجانکابل مخابراتکابل مخابراتیکابل فیبر نوریفیبر نوریکابل نوری رفسنجان فیبر نوری رفسنجانفروش کابل نوریتار نوریکابل مسیفروش کابل مسیکابل مسی رفسنجانتاییدیهتقدیرنامهتاییدیه توانیرایزوتقدیرنامه اداره تعاونتقدیرنامه اداره تعاون
تعداد مشاهده : 469
تاریخ ثبت :
دیدگاه کاربران