تعاونی برتر استانی در سال 1400سری وبینارهای درخشش در فروش

چگونه ستاره فروش کابل شبکه شویم(وبینار شماره 1)


مدرّسین:
مهدی چائی چیان
مدرّس و مشاور بازاریابی و فروش
امین شریف
مدیر بازاریابی و فروش مجتمع صنعتی رفسنجان

زمان حضور در وبینار: چهارشنبه مورخ 3 آذرماه 1400 از ساعت : 16:00 الی 18:00


مشخصات فردی: 


مشخصات سازمانی: 

رئیس آموزش: خانم بشکوئی
تلفن: 03434256001 داخلی 228
فکس: 03434262015