مشتریان متقاضی محصولات و خدمات تولیدی مجتمع صنعتی رفسنجان
  شرکت های مخابراتی خطوط ارتباطی ثابت
  شرکت های مخابرات خطوط ارتباطی تلفن همراه
  شرکت مخابرات زیرساخت ایران
  شرکتهای پیمانکار صنعت مخابرات
  شرکتهای پیمانکار صنعت IT
  شرکتهای پیمانکار صنعت برق
  راه آهن جمهوری اسلامی
  شرکت های نفت و گاز
  نیروگاههای برق
  شرکتهای آب
  شرکتهای فعال در صنایع چوب
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


3943