( شرایط اعطاء نمایندگی )اشخاص حقیقی و حقوقی

1 -نداشتن سوء پیشینه کیفری و همچنین نداشتن سابقه محکومیت؛

2 -داشتن توان مالی مورد انتظار شرکت؛ 

3 -داشتن محل فعالیت مناسب؛3-4-ارائه مجوزهای الزم مربوط به ملک مثل سند، اجاره نامه و...

4 -داشتن حسن شهرت در شهر محل فعالیت؛

 

مدارک الزم جهت اخذ نمایندگی 1 -درخواست مکتوب و رسمی جهت اخذ نمایندگی و عاملیت فروش)پیوست شماره 1.

2 -کپی جواز کسب؛

3 -کپی سند محل کسب یا اجاره نامه معتبر؛

4 -کپی شناسنامه و کارت ملی و گواهی امضاء؛

5 -کپی اساسنامه و ارائه شناسه اقتصادی وکپی شناسنامه و کارت ملی مدیرعامل و اعضاء هیئت مدیره 

و گواهی امضاء صاحبان امضاءشرکت برای اشخاص حقوقی؛ 

6 -ارائه تضمین های مالی مورد نظر شرکت؛

7 -تکمیل و امضا تعهد نامه اخالقی و حفظ محرمانگی )پیوست(.

تصره:: کلیه مدارک مذکور می بایست در دفاتر رسمی ثبت اسناد برابر با اصل شده باشند.

شرایط لغو نمایندگی

4-1-عدم پایبندی به تعهدات منعقد شده در قرارداد فی ما بین و همچنین تعهدات اخالقی و حفظ محرمانگی

4-2-کاهش کیفی خدمات ارائه شده در هر زمینه ای که مفاد آن در قرارداد قید شده باشد.4-2-کاهش کیفی خدمات ارائه شده در هر زمینه ای که مفاد آن در قرارداد قید شده باشد.

4-فروش محصوالت شرکت های رقیب مجتمع صنعتی

تبصره : مجتمع صنعتی درانتهای هرسال نمایندگان خود را ارزیابی می نماید ودر صورت مشاهده رشد، 

آن هارا تشویق و در صورت مشاهده مواردی همانند قیمت شکنی، افت امتیاز ارزیابی (طبق آئین نامه ارزیابی نمایندگان بیش از حد و یا عدم فعالیت ) خرید( در فاصله زمانی بیش از (3 ماه) به توجه به شرایط قرارداد قابل تغییر است ،ودر صورت مشاهده واثبات هر یک از موارد فوق الذکردر وحله اول وطی دو مرحله از طرف واحد فروش و بازاریابی اخطاریه هایی به نماینده مورد نظر ارسال خواهد شد ودر صورت عدم تجدیدنظر در رفتار و عملکرد نماینده خاطی، درخواست لغو نمایندگی از طرف واحد فروش به شورای اعطا ولغو نمایندگی فروش شرکت، ارسال و پس از بررسی و تایید در شورای ، قرارداد نماینده مورد نظر لغو خواهد شد.پس از لغو قرارداد نمایندگی، نماینده مذکور ملزم است کلیه لوازم و مدارکی که دال بر ارتباط با مجتمع صنعتی می باشد را از معرض دید عموم خارج ساخته ودر صورت در اختیار داشتن اموال مجتمع آنها راعودت نماید.در غیر این صورت مجتمع صنعتی طبق مفاد مورد توافق در قرارداد از محل تضامین اخذ شده خسارت وارده را برداشت خواهد کرد.

پیوست ها :

1- فرم تقاضای اخذ نمایندگی)پیوست شماره 

- تعهد نامه اخالقی وحفظ محرمانگی )پیوست شماره 2.

      پیوست شماره 1:                                                                         بسمه تعالی

فرم درخواست اخذ نمایندگی و عاملیت فروش محصولات مجتمع صنعتی رفسنجان

1- مشخصات متقاضی:

 اینجانب/ این شرکت با مشخصات زیر متقاضی اخذ نمایندگی فروش محصولات  مجتمع صنعتی رفسنجان     

در استان ...........................   شهرستان ................................  می باشم

نام و نام خانوادگی/ نام شرکت: ..................................... نام پدر :.............. شماره شناسنامه/شماره ثبت:................  

کد ملی/ شناسه ملی :..............................موضوع فعالیت شرکت:.................................................. 

تاریخ تولد/ تاریخ تاسیس : ....................... محل صدور/ محل فعالیت  : ................... میزان تحصیلات :....................... 

سابقه فعالیت مربوط با موضوع قرارداد به مدت: ......................................................................................................

2- اطلاعات فضای فیزیکی ملک جهت فروش و انبارش کالا:

متراژ ملک : ............... متر مربع  ابعاد :.........× ......... 

آیا فضای کافی برای نگهداری و انبارش مناسب محصول در اختیار دارید؟

3-نوع مالکیت :  

       سند مالکیت                   قولنامه ای                   اجاره ای     سایر          نوع: ...........................              

آدرس ملک مورد نظر: .................................................................................................................................................................  

     آدرس جهت مکاتبات : ................................................................................................................. کد پستی 

     .................................   تلفن تماس : .................................. فاکس :  ................................... همراه :......................

4-کروکی محل مورد نظر:  

 

 

5-توان مالی سرمایه گذاری ( ریال ) :...........................................

 -  اینجانب ضمن تایید  صحت مطالب فوق بوسیله امضاء و اثر انگشت متعهد می گردم چنانچه در هر مرحله ای خلاف 

 موارد یاد شده معلـوم گـردد شـرکت تعاونی مجتمع صنعتی رفسنجان  می تواند نسبت به لغو امتیاز اعطاء شده اقدام 

 نمایند و اینجانب مکلف به جبران خسارت های احتمالی وارده به شرکت مذکور مـی باشم .

نام ونام ونام خانوادگی:................................................................ تاریخ تکمیل فرم :......................................

                                                                                                                               امضا و اثر انگشت


توجه : اخذ این درخواست و مدارک پیوست هیچگونه تعهدی را جهت اعطای نمایندگی برای مجتمع صنعتی رفسنجان ایجاد نمی نماید.  


این قسمت توسط کارشناس شرکت تکمیل می گردد: 

نتیجه بررسی اولیه : فاقد شرایط اولیه  .......         دارای شرایط اولیه  .......

 نتیجه بازدید از محل :مطابق با اظهارات اولیه.... ....         مغایر با اظهارات اولیه  ..........

توضیحات کارشناس شرکت  : ....................................................................................

                                                                      نام ونام خانوادگی  امضاء کارشناس شرکت   


تقاضــای مورخــه ............................  آقــای / خــانم / شــرکت ...................................... متقاضــی اخــذ 

نماینــدگی در اســتان ................................  شهرستان................ در ........................ 

جلسه کمیته نمایندگان فروش مورخه................................. مطرح گردید.          

 

نظریه اعضاءکمیته :.............................................................پیوست شماره2                 

                                                                                بسمه تعالی 

اینجانب آقا/ خانم........................................ به شماره شناسنامه/ شناسه ملی......................... وکد ملی 

.................................... با سمت ..................................... متعهد می شوم تمامی مفاد قرارداد نمایندگی خود با شرکت 

مجتمع صنعتی رفسنجان را به بهترین نحو ممکن از لحاظ کمی وکیفی  رعایت واجراء نمایم وعدم رعایت هر یک از موارد 

ذیل موجب ضمان و مسئولیت مدنی برای اینجانب خواهد شد؛ که در این صورت مجتمع صنعتی رفسنجان مجاز خواهد 

بود ضمن تعلیق قرارداد نسبت به اخذ جبران خسارت از محل تضامین قرارداد و پیگرد قانونی از طریق مراجع ذی صلاح اقدام نماید.

  • رعایت محرمانه بودن کلیه اسناد، مدارک ومکاتبات با مجتمع صنعتی رفسنجان
  • عدم انتقال اطلاعات از فضای کسب و کار،  نحوه تولید، مواد اولیه مصرفی و قیمت محصولات وسایر موارد مرتبط به رقبا و به طور کلی به  اشخاص ثالث غیر مرتبط؛
  • عدم فروش، بازاریابی و تبلیغ مستقیم یا غیر مستقیم محصولات مشابه محصولات موضوع نمایندگی اعم از اینکه تولید داخل یا خارج از کشور باشد. 

  •                                                                              نام وامضاء متعهد                                                                                       

  •  


                                                                                                                          

 

                                                                                                            

                                                                                               

  

 

 

 


994