تعاونی برتر استانی در سال 1400

 

(شرایط اعطاء نمایندگی) اشخاص حقیقی و حقوقی

1 -نداشتن سوء پیشینه کیفری و همچنین نداشتن سابقه محکومیت؛

2 -داشتن توان مالی مورد انتظار شرکت؛ 

3 -داشتن محل فعالیت مناسب؛

4-ارائه مجوزهای لازم مربوط به ملک مانند سند، اجاره نامه و...؛

5 -داشتن حسن شهرت در شهر محل فعالیت؛

 

مدارک لازم جهت اخذ نمایندگی 1 -درخواست مکتوب و رسمی جهت اخذ نمایندگی و عاملیت فروش(پیوست شماره 1)؛

2 -کپی جواز کسب؛

3 -کپی سند محل کسب یا اجاره نامه معتبر؛

4 -کپی شناسنامه و کارت ملی و گواهی امضاء؛

5 -کپی اساسنامه و ارائه شناسه اقتصادی وکپی شناسنامه و کارت ملی مدیرعامل و اعضاء هیئت مدیره؛

6- گواهی امضاء صاحبان امضاء مجاز شرکت برای اشخاص حقوقی؛ 

7 -ارائه تضمین های مالی مورد نظر شرکت؛

8 -تکمیل و امضاء تعهد نامه اخلاقی و حفظ محرمانگی (پیوست)؛

تبصره:: کلیه مدارک مذکور می بایست در دفاتر رسمی ثبت اسناد برابر با اصل شده باشند.

شرایط لغو نمایندگی

1- عدم پایبندی به تعهدات منعقد شده در قرارداد فی ما بین و همچنین تعهدات اخلاقی و حفظ محرمانگی

2-کاهش کیفی خدمات ارائه شده در هر زمینه ای که مفاد آن در قرارداد قید شده باشد.

3-فروش محصولات شرکت های رقیب مجتمع صنعتی رفسنجان

تبصره : مجتمع صنعتی رفسنجان در انتهای هرسال نمایندگان خود را ارزیابی نموده و در صورت مشاهده رشد، آن ها را تشویق می نماید. در صورت مشاهده مواردی همانند قیمت شکنی، افت امتیاز ارزیابی (طبق آئین نامه ارزیابی نمایندگان بیش از حد و یا عدم فعالیت ) خرید( در فاصله زمانی بیش از 3 ماه) (با توجه به شرایط قرارداد قابل تغییر است) و در صورت مشاهده و اثبات هر یک از موارد فوق الذکر در وهله اول و طی دو مرحله از طرف واحد فروش و بازاریابی این شرکت، اخطاریه هایی به نماینده مورد نظر ارسال خواهد شد و در صورت عدم تجدیدنظر در رفتار و عملکرد نماینده خاطی، درخواست لغو نمایندگی از طرف واحد فروش به شورا، اعطاء و لغو نمایندگی فروش ، ارسال و پس از بررسی و تایید در شورا، قرارداد نماینده مورد نظر لغو خواهد شد. پس از لغو قرارداد نمایندگی، نماینده مذکور ملزم می باشد کلیه لوازم و مدارکی که دال بر ارتباط با مجتمع صنعتی می باشد را از معرض دید عموم خارج ساخته و در صورت در اختیار داشتن اموال مجتمع آنها راعودت نماید. در غیر این صورت مجتمع صنعتی طبق مفاد مورد توافق در قرارداد از محل تضامین اخذ شده خسارت وارده را برداشت خواهد کرد.

 

پیوست ها :

1- فرم تقاضای اخذ نمایندگی (پیوست شماره1)

2- تعهد نامه اخلاقی وحفظ محرمانگی  (پیوست شماره 2)

     

پیوست شماره 1:       

بسمه تعالی

فرم درخواست اخذ نمایندگی و عاملیت فروش محصولات مجتمع صنعتی رفسنجان

 

1- مشخصات متقاضی:

 اینجانب/ این شرکت با مشخصات زیر متقاضی اخذ نمایندگی فروش محصولات مجتمع صنعتی رفسنجان  

در استان ...........................   شهرستان ................................  می باشم.

نام و نام خانوادگی/ نام شرکت: ..................................... نام پدر :................ شماره شناسنامه/شماره ثبت:................  

کد ملی/ شناسه ملی :..............................موضوع فعالیت شرکت:.................................................. 

تاریخ تولد/ تاریخ تاسیس : ....................... محل صدور/ محل فعالیت  : ................... میزان تحصیلات :....................... 

سابقه فعالیت مربوط با موضوع قرارداد به مدت: ......................................................................................................

 

2- اطلاعات فضای فیزیکی ملک جهت فروش و انبارش کالا:

متراژ ملک : ............... متر مربع  ابعاد :.........× ......... 

آیا فضای کافی برای نگهداری و انبارش مناسب محصول در اختیار دارید؟

 

3- نوع مالکیت : 

سند مالکیت                   قولنامه ای                   اجاره ای        سایر          نوع: ...........................             

آدرس ملک مورد نظر: .................................................................................................................................................................  

 آدرس جهت مکاتبات : ................................................................................................................. کد پستی   .................................  

 تلفن تماس : .................................. نمابر :  ................................... همراه :............................

 

4-کروکی محل مورد نظر:  

 

 

5-توان مالی سرمایه گذاری ( ریال ) :...........................................

 -  اینجانب ضمن تأیید صحت مطالب فوق بوسیله امضاء و اثر انگشت، متعهد می گردم چنانچه در هر مرحله ای خلاف موارد یاد شده معلـوم گـردد شـرکت تعاونی مجتمع صنعتی رفسنجان می تواند نسبت به لغو امتیاز اعطاء شده اقدام نموده و اینجانب مکلف به جبران خسارت های احتمالی وارده به شرکت مذکور مـی باشم .

نام ونام ونام خانوادگی:................................................................ تاریخ تکمیل فرم :......................................

                                                                                                                               امضا و اثر انگشت


توجه : اخذ این درخواست و مدارک پیوست هیچگونه تعهدی را جهت اعطای نمایندگی برای مجتمع صنعتی رفسنجان ایجاد نمی نماید.  


این قسمت توسط کارشناس شرکت تکمیل می گردد: 

نتیجه بررسی اولیه : فاقد شرایط اولیه  .......         دارای شرایط اولیه  .......

 نتیجه بازدید از محل :مطابق با اظهارات اولیه.... ....         مغایر با اظهارات اولیه  ..........

توضیحات کارشناس شرکت  : ....................................................................................

                                                                      نام ونام خانوادگی  امضاء کارشناس شرکت   


تقاضــای مورخ ............................  آقــای / خــانم / شــرکت ...................................... متقاضــی اخــذ  نماینــدگی در اســتان

................................  شهرستان................ در ........................  جلسه کمیته نمایندگان فروش مورخ ................................. مطرح گردید.          

نظریه اعضاءکمیته :.............................................................پیوست شماره2                 

بسمه تعالی 

اینجانب آقا/ خانم........................................ به شماره شناسنامه/ شناسه ملی......................... وکد ملی ........................................ با

سمت ..................................... متعهد می شوم تمامی مفاد قرارداد نمایندگی خود با شرکت مجتمع صنعتی رفسنجان را به بهترین نحو ممکن

از لحاظ کمی و کیفی رعایت و اجرا نمایم و عدم رعایت هر یک از موارد ذیل موجب ضمان و مسئولیت مدنی برای اینجانب خواهد شد؛ که در این

صورت مجتمع صنعتی رفسنجان مجاز خواهد بود ضمن تعلیق قرارداد نسبت به اخذ جبران خسارت از محل تضامین قرارداد و پیگرد قانونی از طریق مراجع ذی صلاح اقدام نماید.

  • رعایت محرمانه بودن کلیه اسناد، مدارک ومکاتبات با مجتمع صنعتی رفسنجان
  • عدم انتقال اطلاعات از فضای کسب و کار، نحوه تولید، مواد اولیه مصرفی و قیمت محصولات وسایر موارد مرتبط با رقبا و به طور کلی به اشخاص ثالث غیر مرتبط؛
  • عدم فروش، بازاریابی و تبلیغ مستقیم یا غیر مستقیم محصولات مشابه محصولات موضوع نمایندگی  اعم از اینکه تولید داخل یا خارج از کشور باشد.

                                                                                                             

                                                                                                        نام و امضاء متعهد 

نکته مهم: 

-  مدت زمان بررسی اولیه اسناد، به مدت 10 روز کاری و بررسی اسناد حقوقی ، به مدت یک هفته می باشد.                 


                                                                                                                          

 

                                                                                                            

                                                                                               

  

 

 

 

 


نام ثبت کننده: مدیریت وب سایت تعداد بازدید: 4862 29 فروردین 1400