بررسی میزان اطلاعات FTTX

میزان اطلاعات شما در مورد FTTH در چه سطحی است؟

 

نتایج

مجموع آرای اخذ شده : 9

 


اطلاعات کاملی دارم. 7 77.8


اطلاع ندارم یا کم می باشد. 2 22.2