راه های تماس با واحد بازرگانی کابل ها و پروژه های FTTX

           
    شماره مرکز تلفن
  34283201-3 (034)
  داخلی: 3355 - 3354
  شماره های مستقیم واحد فروش
  34294363- (034)
   
     

 

   
    دورنگار
 

34283204 (034)

     

 

   
     ارتباط مستقیم با همکاران        
  کارشناس فروش آقای مهندس نوری 0912-321-1256

a.noori@ric-co.ir

ar.noori@outlook.com

           

 

 


3573