تعاونی برتر استانی در سال 1400

تقدیرنامه همکاری در مسابقات فرهنگی ورزشی

تقدیرنامه همکاری در مسابقات فرهنگی-ورزشی اداره کار و امور اجتماعی رفسنجان از معاون مدیرکل و رئیس اداره کار و امور اجتماعی رفسنجان

عکاس : روابط عمومی
زمان : 
محل : 
مجتمع صنعتی رفسنجانکابل رفسنجانکابل مخابرات رفسنجانکابل مخابراتکابل مخابراتیکابل فیبر نوریفیبر نوریکابل نوری رفسنجان فیبر نوری رفسنجانفروش کابل نوریتار نوریکابل مسیفروش کابل مسیکابل مسی رفسنجانتاییدیهتقدیرنامهتاییدیه توانیرایزوتقدیرنامه اداره تعاونتقدیرنامه فرهنگی ورزشی
تعداد مشاهده : 707
تاریخ ثبت :