تعاونی برتر استانی در سال 1400

تقدیرنامه صندوق تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمان

تقدیرنامه به پاس تلاش های ارزنده مجتمع صنعتی رفسنجان در جهت توسعه بخش تعاون و ارتقاء فرهنگ تعاون از طرف مدیر کل محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمان

عکاس : روابط عمومی
زمان : 
محل : 
مجتمع صنعتی رفسنجانکابل رفسنجانکابل مخابرات رفسنجانکابل مخابراتکابل مخابراتیکابل فیبر نوریفیبر نوریکابل نوری رفسنجان فیبر نوری رفسنجانفروش کابل نوریتار نوریکابل مسیفروش کابل مسیکابل مسی رفسنجانتاییدیهتقدیرنامهتاییدیه توانیرایزوتقدیرنامه اداره تعاونتقدیرنامه صندوق تعاون
تعداد مشاهده : 605
تاریخ ثبت :