تعاونی برتر استانی در سال 1400

تقدیرنامه تعاونگر برتر کشور از جانب بانک توسعه تعاون 1388

تقدیرنامه به مناسبت احراز عنوان تعاونگر نمونه و برتر کشور از جانب بانک توسعه تعاون در سال 1388

عکاس : روابط عمومی
زمان : 
محل : 
مجتمع صنعتی رفسنجان کابل رفسنجان کابل مخابرات رفسنجان کابل مخابرات کابل مخابراتی کابل فیبر نوری فیبر نوری کابل نوری رفسنجان  فیبر نوری رفسنجان فروش کابل نوری تار نوری کابل مسی فروش کابل مسی کابل مسی رفسنجان تاییدیه تقدیرنامه تاییدیه توانیر ایزو تقدیرنامه اداره تعاون تعاونی برتر تعاون 
تعداد مشاهده : 1032
تاریخ ثبت : مدیریت وب سایت