تقدیرنامه تعاونگر برتر کشور از جانب بانک توسعه تعاون 1388

تقدیرنامه به مناسبت احراز عنوان تعاونگر نمونه و برتر کشور از جانب بانک توسعه تعاون در سال 1388

عکاس : روابط عمومی
زمان : 
محل : 
مجتمع صنعتی رفسنجانکابل رفسنجانکابل مخابرات رفسنجانکابل مخابراتکابل مخابراتیکابل فیبر نوریفیبر نوریکابل نوری رفسنجان فیبر نوری رفسنجانفروش کابل نوریتار نوریکابل مسیفروش کابل مسیکابل مسی رفسنجانتاییدیهتقدیرنامهتاییدیه توانیرایزوتقدیرنامه اداره تعاونتعاونی برتر تعاون
تعداد مشاهده : 434
تاریخ ثبت :
دیدگاه کاربران