تقدیرنامه ها

تقدیرنامه تعاونی برتر استان کرمان 1386

تقدیرنامه اداره کل تعاون استان کرمان به مجتمع صنعتی رفسنجان به عنوان تعاونی برتر سال 1386

تعداد بازدید:184
دیدگاه کاربران