تقدیرنامه همایش ملی تعاون 1389

تقدیرنامه معرفی ریاست محترم هیأت مدیره و مدیرعامل مجتمع صنعتی رفسنجان، جناب آقای بهرام پور به عنوان یکی از مدیران برتر تعاون کشور در سال 1389 در همایش ملی تعاون

عکاس : روابط عمومی
زمان : 
محل : 
مجتمع صنعتی رفسنجانکابل رفسنجانکابل مخابرات رفسنجانکابل مخابراتکابل مخابراتیکابل فیبر نوریفیبر نوریکابل نوری رفسنجان فیبر نوری رفسنجانفروش کابل نوریتار نوریکابل مسیفروش کابل مسیکابل مسی رفسنجانتاییدیهتقدیرنامهتاییدیه توانیرایزوتقدیرنامه اداره تعاونهمایش ملی تعاون
تعداد مشاهده : 404
تاریخ ثبت :
دیدگاه کاربران